MEIHO滑雪场

MEIHO滑雪场[岐阜县]

周天气预报

日期 01/18(THU) 01/19(FRI) 01/20(SAT) 01/21(SUN) 01/22(MON) 01/23(TUE) 01/24(WED)
天气 晴 阵阴
晴 阵阴
晴
晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
阴 阵雨
阴 阵雨
阴
阴 阵雪
阴 阵雪
最高 气温 5℃ 4℃ 4℃ 11℃ 9℃ 9℃ 4℃
最低 气温 -1℃ -5℃ -8℃ 1℃ 1℃ 1℃ -1℃

滑雪场提供近3天内的精确天气、气温预报信息。
从第四天起,提供府/县发布的周天气、气温预报。

每3小时

1/18(THU)
21点
1/19(FRI)
00点
1/19(FRI)
03点
1/19(FRI)
06点
1/19(FRI)
09点
1/19(FRI)
12点
1/19(FRI)
15点
1/19(FRI)
18点
1/19(FRI)
21点
1/20(SAT)
00点
1/20(SAT)
03点
1/20(SAT)
06点
1/20(SAT)
09点
1/20(SAT)
12点
1/20(SAT)
15点
1/20(SAT)
18点
1/20(SAT)
21点
晴

1℃
晴 阵阴
晴 阵阴
0℃
晴 阵阴
晴 阵阴
-1℃
晴

-2℃
晴

-3℃
阴

1℃
阴转晴
阴转晴
3℃
晴

2℃
阴

-1℃
晴 阵阴
晴 阵阴
-5℃
晴转阴
晴转阴
-7℃
阴

-8℃
阴转晴
阴转晴
-6℃
晴

0℃
晴

4℃
晴

0℃
阴

-4℃

每1小时

1/18(THU)
21点
1/18(THU)
22点
1/18(THU)
23点
1/19(FRI)
00点
1/19(FRI)
01点
1/19(FRI)
02点
1/19(FRI)
03点
1/19(FRI)
04点
1/19(FRI)
05点
1/19(FRI)
06点
1/19(FRI)
07点
1/19(FRI)
08点
1/19(FRI)
09点
1/19(FRI)
10点
1/19(FRI)
11点
1/19(FRI)
12点
1/19(FRI)
13点
1/19(FRI)
14点
1/19(FRI)
15点
1/19(FRI)
16点
1/19(FRI)
17点
1/19(FRI)
18点
1/19(FRI)
19点
1/19(FRI)
20点
1/19(FRI)
21点
1/19(FRI)
22点
1/19(FRI)
23点
1/20(SAT)
00点
1/20(SAT)
01点
1/20(SAT)
02点
1/20(SAT)
03点
1/20(SAT)
04点
1/20(SAT)
05点
1/20(SAT)
06点
1/20(SAT)
07点
1/20(SAT)
08点
1/20(SAT)
09点
1/20(SAT)
10点
1/20(SAT)
11点
1/20(SAT)
12点
1/20(SAT)
13点
1/20(SAT)
14点
1/20(SAT)
15点
1/20(SAT)
16点
1/20(SAT)
17点
1/20(SAT)
18点
1/20(SAT)
19点
1/20(SAT)
20点
1/20(SAT)
21点
1/20(SAT)
22点
1/20(SAT)
23点
晴

1℃
晴

0℃
阴

0℃
晴

0℃
晴

0℃
阴

-1℃
晴

-1℃
晴

-2℃
晴

-2℃
晴

-3℃
晴

-3℃
晴

-3℃
晴

-1℃
阴

-1℃
阴

1℃
阴

3℃
阴

3℃
阴

4℃
晴

3℃
晴

3℃
晴

2℃
晴

0℃
晴

-1℃
阴

-1℃
阴

-3℃
阴

-4℃
晴

-5℃
晴

-6℃
晴

-7℃
晴

-6℃
阴

-7℃
阴

-8℃
阴

-8℃
阴

-8℃
阴

-7℃
阴

-6℃
晴

-4℃
晴

-2℃
晴

1℃
晴

3℃
晴

4℃
晴

4℃
晴

4℃
晴

4℃
晴

0℃
晴

-3℃
阴

-4℃
阴

-4℃
阴

-4℃
阴

-4℃
阴

-4℃
回到顶部