MEIHO滑雪场

MEIHO滑雪场[岐阜县]

周天气预报

日期 03/23(FRI) 03/24(SAT) 03/25(SUN) 03/26(MON) 03/27(TUE) 03/28(WED) 03/29(THU)
天气 晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
晴
阴 阵晴
阴 阵晴
阴 阵晴
阴 阵晴
晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
最高 气温 6℃ 9℃ 11℃ 21℃ 21℃ 23℃ 24℃
最低 气温 -2℃ -6℃ -4℃ 5℃ 7℃ 8℃ 8℃

滑雪场提供近3天内的精确天气、气温预报信息。
从第四天起,提供府/县发布的周天气、气温预报。

每3小时

3/23(FRI)
15点
3/23(FRI)
18点
3/23(FRI)
21点
3/24(SAT)
00点
3/24(SAT)
03点
3/24(SAT)
06点
3/24(SAT)
09点
3/24(SAT)
12点
3/24(SAT)
15点
3/24(SAT)
18点
3/24(SAT)
21点
3/25(SUN)
00点
3/25(SUN)
03点
3/25(SUN)
06点
3/25(SUN)
09点
3/25(SUN)
12点
3/25(SUN)
15点
3/25(SUN)
18点
3/25(SUN)
21点
晴

6℃
晴

5℃
晴

2℃
晴转阴
晴转阴
0℃
阴

-3℃
阴

-5℃
晴

-2℃
晴

6℃
晴

9℃
阴

6℃
晴

1℃
晴

-1℃
晴

-3℃
阴转晴
阴转晴
-3℃
晴

-1℃
晴

8℃
晴

11℃
晴

9℃
晴

2℃

每1小时

3/23(FRI)
13点
3/23(FRI)
14点
3/23(FRI)
15点
3/23(FRI)
16点
3/23(FRI)
17点
3/23(FRI)
18点
3/23(FRI)
19点
3/23(FRI)
20点
3/23(FRI)
21点
3/23(FRI)
22点
3/23(FRI)
23点
3/24(SAT)
00点
3/24(SAT)
01点
3/24(SAT)
02点
3/24(SAT)
03点
3/24(SAT)
04点
3/24(SAT)
05点
3/24(SAT)
06点
3/24(SAT)
07点
3/24(SAT)
08点
3/24(SAT)
09点
3/24(SAT)
10点
3/24(SAT)
11点
3/24(SAT)
12点
3/24(SAT)
13点
3/24(SAT)
14点
3/24(SAT)
15点
3/24(SAT)
16点
3/24(SAT)
17点
3/24(SAT)
18点
3/24(SAT)
19点
3/24(SAT)
20点
3/24(SAT)
21点
3/24(SAT)
22点
3/24(SAT)
23点
3/25(SUN)
00点
3/25(SUN)
01点
3/25(SUN)
02点
3/25(SUN)
03点
3/25(SUN)
04点
3/25(SUN)
05点
3/25(SUN)
06点
3/25(SUN)
07点
3/25(SUN)
08点
3/25(SUN)
09点
3/25(SUN)
10点
3/25(SUN)
11点
3/25(SUN)
12点
3/25(SUN)
13点
3/25(SUN)
14点
3/25(SUN)
15点
3/25(SUN)
16点
3/25(SUN)
17点
3/25(SUN)
18点
3/25(SUN)
19点
3/25(SUN)
20点
3/25(SUN)
21点
3/25(SUN)
22点
3/25(SUN)
23点
晴

5℃
晴

6℃
晴

7℃
晴

7℃
晴

5℃
晴

3℃
晴

3℃
晴

2℃
晴

1℃
晴

0℃
晴

0℃
阴

-1℃
阴

-2℃
阴

-3℃
阴

-3℃
阴

-4℃
阴

-5℃
阴

-6℃
晴

-5℃
晴

-2℃
晴

1℃
晴

4℃
晴

7℃
晴

8℃
晴

9℃
晴

9℃
晴

9℃
阴

8℃
阴

6℃
阴

4℃
晴

2℃
晴

2℃
晴

0℃
晴

0℃
晴

-1℃
晴

-1℃
晴

-3℃
晴

-4℃
晴

-4℃
阴

-4℃
阴

-3℃
晴

-3℃
晴

-3℃
晴

-1℃
晴

2℃
晴

5℃
晴

8℃
晴

10℃
晴

11℃
晴

11℃
晴

11℃
晴

11℃
晴

9℃
晴

6℃
晴

4℃
晴

2℃
晴

1℃
晴

0℃
晴

-1℃
回到顶部