CIAO御岳滑雪度假村

CIAO御岳滑雪度假村[岐阜县]

周天气预报

日期 05/26(SAT) 05/27(SUN) 05/28(MON) 05/29(TUE) 05/30(WED) 05/31(THU) 06/01(FRI)
天气 晴
晴
阴
阴
阴 阵晴
阴 阵晴
阴
阴
最高 气温 19℃ 20℃ 16℃ 27℃ 26℃ 27℃ 28℃
最低 气温 1℃ 3℃ 5℃ 18℃ 18℃ 17℃ 17℃

滑雪场提供近3天内的精确天气、气温预报信息。
从第四天起,提供府/县发布的周天气、气温预报。

每3小时

5/26(SAT)
18点
5/26(SAT)
21点
5/27(SUN)
00点
5/27(SUN)
03点
5/27(SUN)
06点
5/27(SUN)
09点
5/27(SUN)
12点
5/27(SUN)
15点
5/27(SUN)
18点
5/27(SUN)
21点
5/28(MON)
00点
5/28(MON)
03点
5/28(MON)
06点
5/28(MON)
09点
5/28(MON)
12点
5/28(MON)
15点
5/28(MON)
18点
5/28(MON)
21点
晴

15℃
晴

10℃
晴

6℃
晴

3℃
晴

3℃
晴

11℃
晴

18℃
晴

20℃
晴

18℃
晴

11℃
晴

7℃
晴

5℃
阴

6℃
阴

12℃
阴 阵晴
阴 阵晴
15℃
阴

16℃
阴

15℃
阴

11℃

每1小时

5/26(SAT)
17点
5/26(SAT)
18点
5/26(SAT)
19点
5/26(SAT)
20点
5/26(SAT)
21点
5/26(SAT)
22点
5/26(SAT)
23点
5/27(SUN)
00点
5/27(SUN)
01点
5/27(SUN)
02点
5/27(SUN)
03点
5/27(SUN)
04点
5/27(SUN)
05点
5/27(SUN)
06点
5/27(SUN)
07点
5/27(SUN)
08点
5/27(SUN)
09点
5/27(SUN)
10点
5/27(SUN)
11点
5/27(SUN)
12点
5/27(SUN)
13点
5/27(SUN)
14点
5/27(SUN)
15点
5/27(SUN)
16点
5/27(SUN)
17点
5/27(SUN)
18点
5/27(SUN)
19点
5/27(SUN)
20点
5/27(SUN)
21点
5/27(SUN)
22点
5/27(SUN)
23点
5/28(MON)
00点
5/28(MON)
01点
5/28(MON)
02点
5/28(MON)
03点
5/28(MON)
04点
5/28(MON)
05点
5/28(MON)
06点
5/28(MON)
07点
5/28(MON)
08点
5/28(MON)
09点
5/28(MON)
10点
5/28(MON)
11点
5/28(MON)
12点
5/28(MON)
13点
5/28(MON)
14点
5/28(MON)
15点
5/28(MON)
16点
5/28(MON)
17点
5/28(MON)
18点
5/28(MON)
19点
5/28(MON)
20点
5/28(MON)
21点
5/28(MON)
22点
5/28(MON)
23点
晴

16℃
晴

14℃
晴

12℃
晴

10℃
晴

8℃
晴

7℃
晴

6℃
晴

5℃
晴

4℃
晴

3℃
晴

3℃
晴

3℃
晴

3℃
晴

3℃
晴

7℃
晴

11℃
晴

15℃
晴

17℃
晴

18℃
晴

19℃
晴

20℃
晴

20℃
晴

20℃
晴

20℃
晴

18℃
晴

15℃
晴

13℃
晴

11℃
晴

9℃
晴

8℃
晴

7℃
晴

6℃
晴

5℃
晴

5℃
晴

5℃
晴

5℃
阴

6℃
阴

7℃
阴

9℃
阴

12℃
阴

14℃
阴

15℃
晴

16℃
阴

16℃
阴

16℃
阴

16℃
阴

16℃
阴

16℃
阴

15℃
阴

13℃
阴

12℃
阴

11℃
阴

10℃
阴

9℃
阴

8℃
回到顶部