CIAO御岳滑雪度假村

CIAO御岳滑雪度假村[岐阜县]

周天气预报

日期 02/18(SUN) 02/19(MON) 02/20(TUE) 02/21(WED) 02/22(THU) 02/23(FRI) 02/24(SAT)
天气 雪转阴
雪转阴
晴
晴
阴
阴 阵晴
阴 阵晴
阴
阴
最高 气温 -6℃ -2℃ -1℃ 10℃ 10℃ 11℃ 11℃
最低 气温 -13℃ -17℃ -15℃ 1℃ -1℃ 0℃ 1℃

滑雪场提供近3天内的精确天气、气温预报信息。
从第四天起,提供府/县发布的周天气、气温预报。

每3小时

2/18(SUN)
21点
2/19(MON)
00点
2/19(MON)
03点
2/19(MON)
06点
2/19(MON)
09点
2/19(MON)
12点
2/19(MON)
15点
2/19(MON)
18点
2/19(MON)
21点
2/20(TUE)
00点
2/20(TUE)
03点
2/20(TUE)
06点
2/20(TUE)
09点
2/20(TUE)
12点
2/20(TUE)
15点
2/20(TUE)
18点
2/20(TUE)
21点
晴

-11℃
晴

-15℃
晴

-17℃
晴

-17℃
晴

-15℃
晴

-6℃
晴

-2℃
阴

-5℃
阴

-9℃
晴 阵阴
晴 阵阴
-11℃
阴 阵晴
阴 阵晴
-12℃
晴 阵阴
晴 阵阴
-14℃
晴

-12℃
晴

-4℃
晴

-1℃
晴

-3℃
晴

-8℃

每1小时

2/18(SUN)
19点
2/18(SUN)
20点
2/18(SUN)
21点
2/18(SUN)
22点
2/18(SUN)
23点
2/19(MON)
00点
2/19(MON)
01点
2/19(MON)
02点
2/19(MON)
03点
2/19(MON)
04点
2/19(MON)
05点
2/19(MON)
06点
2/19(MON)
07点
2/19(MON)
08点
2/19(MON)
09点
2/19(MON)
10点
2/19(MON)
11点
2/19(MON)
12点
2/19(MON)
13点
2/19(MON)
14点
2/19(MON)
15点
2/19(MON)
16点
2/19(MON)
17点
2/19(MON)
18点
2/19(MON)
19点
2/19(MON)
20点
2/19(MON)
21点
2/19(MON)
22点
2/19(MON)
23点
2/20(TUE)
00点
2/20(TUE)
01点
2/20(TUE)
02点
2/20(TUE)
03点
2/20(TUE)
04点
2/20(TUE)
05点
2/20(TUE)
06点
2/20(TUE)
07点
2/20(TUE)
08点
2/20(TUE)
09点
2/20(TUE)
10点
2/20(TUE)
11点
2/20(TUE)
12点
2/20(TUE)
13点
2/20(TUE)
14点
2/20(TUE)
15点
2/20(TUE)
16点
2/20(TUE)
17点
2/20(TUE)
18点
2/20(TUE)
19点
2/20(TUE)
20点
2/20(TUE)
21点
2/20(TUE)
22点
2/20(TUE)
23点
晴

-10℃
晴

-12℃
晴

-13℃
晴

-14℃
晴

-15℃
晴

-16℃
晴

-16℃
晴

-17℃
晴

-17℃
晴

-17℃
晴

-17℃
晴

-17℃
晴

-17℃
晴

-16℃
晴

-12℃
晴

-9℃
晴

-5℃
晴

-3℃
晴

-2℃
晴

-2℃
晴

-2℃
晴

-3℃
阴

-5℃
阴

-7℃
阴

-8℃
阴

-8℃
阴

-9℃
阴

-10℃
晴

-10℃
晴

-11℃
阴

-11℃
晴

-12℃
阴

-13℃
阴

-14℃
晴

-14℃
晴

-15℃
晴

-15℃
晴

-12℃
晴

-9℃
晴

-6℃
晴

-3℃
晴

-1℃
晴

-1℃
晴

-1℃
晴

-1℃
晴

-1℃
晴

-2℃
晴

-6℃
晴

-7℃
晴

-9℃
晴

-9℃
晴

-10℃
晴

-11℃
回到顶部