CIAO御岳滑雪度假村

CIAO御岳滑雪度假村[岐阜县]

周天气预报

日期 08/15(WED) 08/16(THU) 08/17(FRI) 08/18(SAT) 08/19(SUN) 08/20(MON) 08/21(TUE)
天气 阴 阵晴
阴 阵晴
雨
晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
晴 阵阴
阴
阴
最高 气温 25℃ 19℃ 20℃ 32℃ 34℃ 34℃ 33℃
最低 气温 15℃ 14℃ 10℃ 23℃ 24℃ 25℃ 26℃

滑雪场提供近3天内的精确天气、气温预报信息。
从第四天起,提供府/县发布的周天气、气温预报。

每3小时

8/16(THU)
00点
8/16(THU)
03点
8/16(THU)
06点
8/16(THU)
09点
8/16(THU)
12点
8/16(THU)
15点
8/16(THU)
18点
8/16(THU)
21点
8/17(FRI)
00点
8/17(FRI)
03点
8/17(FRI)
06点
8/17(FRI)
09点
8/17(FRI)
12点
8/17(FRI)
15点
8/17(FRI)
18点
8/17(FRI)
21点
雨

16℃
雨

16℃
雨

15℃
雨

17℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

18℃
雨转阴
雨转阴
17℃
阴

14℃
阴转晴
阴转晴
11℃
阴转晴
阴转晴
11℃
晴

14℃
晴

17℃
晴

19℃
晴

18℃
晴

13℃

每1小时

8/16(THU)
00点
8/16(THU)
01点
8/16(THU)
02点
8/16(THU)
03点
8/16(THU)
04点
8/16(THU)
05点
8/16(THU)
06点
8/16(THU)
07点
8/16(THU)
08点
8/16(THU)
09点
8/16(THU)
10点
8/16(THU)
11点
8/16(THU)
12点
8/16(THU)
13点
8/16(THU)
14点
8/16(THU)
15点
8/16(THU)
16点
8/16(THU)
17点
8/16(THU)
18点
8/16(THU)
19点
8/16(THU)
20点
8/16(THU)
21点
8/16(THU)
22点
8/16(THU)
23点
8/17(FRI)
00点
8/17(FRI)
01点
8/17(FRI)
02点
8/17(FRI)
03点
8/17(FRI)
04点
8/17(FRI)
05点
8/17(FRI)
06点
8/17(FRI)
07点
8/17(FRI)
08点
8/17(FRI)
09点
8/17(FRI)
10点
8/17(FRI)
11点
8/17(FRI)
12点
8/17(FRI)
13点
8/17(FRI)
14点
8/17(FRI)
15点
8/17(FRI)
16点
8/17(FRI)
17点
8/17(FRI)
18点
8/17(FRI)
19点
8/17(FRI)
20点
8/17(FRI)
21点
8/17(FRI)
22点
8/17(FRI)
23点
雨

16℃
雨

16℃
雨

16℃
雨

15℃
雨

15℃
雨

15℃
雨

15℃
雨

16℃
雨

18℃
雨

19℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

18℃
雨

17℃
阴

16℃
阴

15℃
阴

14℃
阴

13℃
阴

12℃
阴

11℃
晴

11℃
阴

11℃
阴

11℃
晴

11℃
晴

12℃
晴

14℃
晴

16℃
晴

16℃
晴

17℃
晴

18℃
晴

19℃
晴

19℃
晴

19℃
晴

20℃
晴

18℃
晴

16℃
晴

15℃
晴

13℃
晴

12℃
晴

10℃
晴

10℃
回到顶部