OJIRO滑雪场

OJIRO滑雪场[兵库县]

周天气预报

日期 11/17(SAT) 11/18(SUN) 11/19(MON) 11/20(TUE) 11/21(WED) 11/22(THU) 11/23(FRI)
天气 雨 阵阴
雨 阵阴
阴 阵晴
阴 阵晴
阴 阵雨
阴 阵雨
阴
阴 阵晴
阴 阵晴
阴
阴 阵晴
阴 阵晴
最高 气温 9℃ 11℃ 7℃ 16℃ 16℃ 15℃ 15℃
最低 气温 4℃ 4℃ 4℃ 11℃ 10℃ 11℃ 10℃

滑雪场提供近3天内的精确天气、气温预报信息。
从第四天起,提供府/县发布的周天气、气温预报。

每3小时

11/17(SAT)
21点
11/18(SUN)
00点
11/18(SUN)
03点
11/18(SUN)
06点
11/18(SUN)
09点
11/18(SUN)
12点
11/18(SUN)
15点
11/18(SUN)
18点
11/18(SUN)
21点
11/19(MON)
00点
11/19(MON)
03点
11/19(MON)
06点
11/19(MON)
09点
11/19(MON)
12点
11/19(MON)
15点
11/19(MON)
18点
11/19(MON)
21点
阴

5℃
阴

4℃
阴

4℃
晴 阵阴
晴 阵阴
4℃
晴

6℃
晴转阴
晴转阴
10℃
阴

11℃
阴 阵晴
阴 阵晴
9℃
阴转晴
阴转晴
7℃
晴转阴
晴转阴
7℃
阴

7℃
阴转雨
阴转雨
6℃
雨

5℃
阴

6℃
阴

7℃
阴

7℃
阴转晴
阴转晴
6℃

每1小时

11/17(SAT)
21点
11/17(SAT)
22点
11/17(SAT)
23点
11/18(SUN)
00点
11/18(SUN)
01点
11/18(SUN)
02点
11/18(SUN)
03点
11/18(SUN)
04点
11/18(SUN)
05点
11/18(SUN)
06点
11/18(SUN)
07点
11/18(SUN)
08点
11/18(SUN)
09点
11/18(SUN)
10点
11/18(SUN)
11点
11/18(SUN)
12点
11/18(SUN)
13点
11/18(SUN)
14点
11/18(SUN)
15点
11/18(SUN)
16点
11/18(SUN)
17点
11/18(SUN)
18点
11/18(SUN)
19点
11/18(SUN)
20点
11/18(SUN)
21点
11/18(SUN)
22点
11/18(SUN)
23点
11/19(MON)
00点
11/19(MON)
01点
11/19(MON)
02点
11/19(MON)
03点
11/19(MON)
04点
11/19(MON)
05点
11/19(MON)
06点
11/19(MON)
07点
11/19(MON)
08点
11/19(MON)
09点
11/19(MON)
10点
11/19(MON)
11点
11/19(MON)
12点
11/19(MON)
13点
11/19(MON)
14点
11/19(MON)
15点
11/19(MON)
16点
11/19(MON)
17点
11/19(MON)
18点
11/19(MON)
19点
11/19(MON)
20点
11/19(MON)
21点
11/19(MON)
22点
11/19(MON)
23点
阴

5℃
晴

4℃
阴

4℃
阴

4℃
阴

4℃
阴

4℃
阴

4℃
阴

5℃
晴

4℃
晴

4℃
晴

5℃
晴

6℃
晴

8℃
晴

8℃
晴

10℃
阴

11℃
阴

11℃
阴

11℃
阴

10℃
阴

10℃
晴

9℃
阴

8℃
阴

8℃
阴

7℃
晴

7℃
晴

7℃
晴

7℃
阴

7℃
阴

7℃
阴

7℃
阴

7℃
阴

7℃
阴

6℃
雨

6℃
雨

4℃
雨

5℃
雨

5℃
阴

5℃
阴

6℃
阴

7℃
阴

7℃
阴

7℃
阴

7℃
阴

7℃
阴

7℃
阴

6℃
阴

6℃
阴

6℃
晴

5℃
晴

5℃
晴

5℃
回到顶部